Logo školy

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Horníkova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Ředitel:Mgr. Roman Burda
Kontakt na školu Telefon: 517 541 811
Email: reditel@zshornikova.cz
Web: www.zshornikova.cz
IČ:48512575
RED-IZO:600107957
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Poláčkova 13
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 211 739
Fax: 544 211 738
IZO:181010666
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 179
Aktuální počet dětí: 179
Dny otevřených dveří (termín/y): Leden 2019
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Zastávka Horníkova autobus č. 78, 202
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:30 - 16:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 550
Koncepce školy: Vize a strategie_koncepce.docx (125,5 KB)
Školní vzdělávací program: Inovované ŠVP 2017.doc (286,2 KB)
Inovované ŠVP 2017.doc (281,6 KB)
Školní řád: Nový školní řád 2018.docx (105,3 KB)
Nový školní řád -2019.docx (100,1 KB)
Hodnocení činnosti školy: Evaluace mateřské školy 16171819.docx (15,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Máme dvě MŠ. Jedna v budově Horníkova 1 a druhá v budově Poláčkova 13. Obě MŠ mají stejné všeobecné zaměření.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti, výlety, exkurze
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: spolupráce mezi školkami, hasiči, záchranný systém, domov důchodců, akce obce
Mezinárodní spolupráce: praxe zahraničních studentů
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika, lyžování
Specifické formy podpory dětem: dle aktuální situace u dětí - podpůrných opatření (zkušenosti s ADHD, PAS, atd.)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Horníkova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 211 739
Fax: 544 211 738
IZO:048512575
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 620
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 9. a týden otevřených dveří před zápisem
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 56, 78
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE_ROZVOJE_ZSMSHornikova_Burda2019.pdf (405,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_S_radostí_k_moudrosti_2021.pdf (3718,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD - 1final.docx (103,4 KB)
Školní řád: Skolni_rad_2018_2019_final.pdf (946,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2020-2021_ZSMSHornikova.pdf (1504,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní, zdravé a bezpečné klima, přírodovědné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování, dějepis, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, Řada akcí i pro rodiče a veřejnost. Například kroužek PC pro důchodce., výlety, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Rodiče vítáni, Fakultní škola PdF MU
Certifikáty škol: Ekoškola, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Spolupracujeme s řadou organizací
Mezinárodní spolupráce: zapojujeme se do Erasmus +, e-Twinning, skype clasroom
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, plavání, vodácký kurz
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Metoda Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Extra třída (EDUin), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Edison - Aisec, občas využíváme jednotlivé projekty z výše uvedených, např. Badatele, Globe, Jeden svět na školách, Pamět národa
Specifické formy podpory žákům: již nemáme speciální třídy, funguje inkluze. Otevíráme třídy s rozšířenou výukou M, Aj.
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, zdravotnické, sportovní, technické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, přírodovědné, ICT, programování/robotika, taneční, literárně-dramatické, společenské hry, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr, herna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, Salesiánské středisko, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Horníkova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 211 739
Fax: 544 211 738
IZO:118200101
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Horníkova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 211 739
Fax: 544 211 738
IZO:108028801
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Poláčkova 13
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 211 739
Fax: 544 211 738
IZO:181012278